Hoppa till innehåll
Resultat

Implementering

Oberoende av om utvecklingen sker genom FoU-samverkan eller genom innovationsupphandling bör implementering planeras så tidigt och detaljerat som möjligt.

Beroende på vad det är för funktion eller tjänst som ska utvecklas kan processerna fram till implementering se mycket olika ut och ha mycket varierande omfattning, för läkemedel respektive medicintekniska produkter gäller speciella processer för implementering. I vissa fall behöver kanske specifika tester genomföras för att möjliggöra ett breddinförande. I andra fall är kanske inte ett breddinförande aktuellt inom överskådlig tid. 

Det är också viktigt att tänkt finansiär och förvaltare är engagerade. Tänk också på i vilken mån gamla lösningar ska fasas ut. 

Begrepp

Under implementeringsfasen kan det vara relevant att lägga lite tid för att förklara begrepp, då det, i verksamheten, kan finnas personer som inte är vana vid innovationsprocesser.

Vanligt förekommande begrepp i en innovationsprocess är:
förstudie, proof of concept (POC), pilot (kan röra sig om både studie och test), demo och testserie. Var uppmärksam på att begreppen kan användas på olika sätt i olika branscher och av olika personer. Säkerställ därför att begreppen förtydligas i processen så att missförstånd inte uppstår.

Innehåll unikt för Region Skåne

I denna fas är det också mycket viktigt att tänkt finansiär och förvaltare är engagerade. Använd Enheten för Strategisk Kvalitetsutveckling för stöd i framtagande av implementeringsplan och kartläggning av eventuella förändringar i befintliga processer. (Se avsnitt Koncernfunktioner, sid 17) Tänk också på i vilken mån gamla lösningar ska fasas ut. För läkemedel respektive medicinteknik i relation till hälso- och sjukvården gäller speciella processer för implementering. Detta innefattar ordnat införande (och ordnad utmönstring) där Läkemedelsenheten, HTA Skåne, Prioriteringsrådet samt Skåne Styrgrupp för forskning och ordnat införande på SUS, är viktiga resurser.

Kontakta
  • Namn: Test Testsson
  • Titel: Test
  • Telefon: 01234567890
  • Epost: test@test.se