Hoppa till innehåll
Start

Stödfunktioner

De flesta organisationer har särskilda enheter eller verksamheter som kan agera som stöd under innovationsprojekt, nedan listas dessa:

Innehåll unikt för Region Skåne

Koncernfunktioner

Det finns flera koncernfunktioner inom Region Skåne som bidrar med värdefull expertis i innovationsprocesser. Nedan beskrivs några av de mest centrala. Involvera dessa så tidigt som möjligt i processen. Förvaltningarna SUS, Sund, Kryh samt Medicinsk Service har också FOU-organisationer med ett ansvar att stödja innovationsprocessernas olika steg i relation till hälso och sjukvården. Mellan respektive förvaltning och Innovation Skåne har det upprättats avtal för att underlätta samverkan.


Avdelningen för digitalisering och IT

Avdelningen för digitalisering och IT ansvarar för att tillhandahålla IT-tjänster och produkter till Region Skånes verksamheter. Inom avdelningen finns verksamhetsområdet Digital Förnyelse där nya behov gällande digitalisering och nya IT-stöd identifieras, utreds och hanteras.

Behovshantering inom Digital Förnyelse omfattar utveckling av nya idéer samt behov och krav av IT- tjänster och produkter som inte kan tillgodoses med hjälp av befintligt utbud.

Inom området Digital förnyelse initieras uppstart av utvecklingsprojekt, förstudier samt uppdrag som berör IT-behov. Det finns även implementeringsstöd för verksamheten att tillgå när en tjänst väl är implementerad.

Avdelningen för Koncerninköp

Koncerninköp ansvarar för Region Skånes inköp av varor och tjänster (förutom inköp av trafik och fastighet). Koncerninköp är en strategisk resurs åt Regionstyrelsen och stödjer utveckling av Region Skånes verksamhet genom kostnadseffektiva inköp. Koncerninköp har även ett särskilt uppdrag att leda innovationsupphandlingar. Koncerninköp har omfattande kompetens inom innovationsupphandling och har erfarenhet av att arbeta behovsorienterat.

Koncerninköp har förmågan att hålla ihop innovationsupphandlingsprocesser med representanter från olika delar av organisationen. De har ett utvecklingsorienterat arbetssätt som inkluderar andra koncernfunktioner, verksamhet och leverantörer.

Koncerninköps mission är ”Koll på juridiken men fokus på affären” vilket innebär att de framförallt strävar efter att göra bra affärer åt verksamheten. Deras arbete bygger på ett nära samarbete med verksamheten samt dialog med leverantörer såväl före, under som efter genomförande av upphandling.

Enheten för juridik inom Koncernkontoret

Enheten för juridik kan ge stöd i legala granskningar, t.ex. informationssäkerhet (PDL, GDPR, PUL, etc.) när innovationen tros omfatta patientrelaterad information eller liknande.

Enheten för Strategisk Kvalitetsutveckling

Enheten för Strategisk Kvalitetsutveckling (ESKU) stöttar i implementeringsfasen av projekt inklusive implementeringsplan och kartläggning av eventuella förändringar i befintlig process.

Innovation Skåne

Innovation Skåne är ett av Region Skåne helägt bolag som har övergripande kompetens om innovationsprocesser. Bolaget har ett nära samarbete med övriga expertfunktioner, men har också ett omfattande nätverk av potentiella utvecklingspartners och leverantörer samt tillgång till mötesarenor och testbäddar. Innovation Skåne kan därför vara ett stöd i såväl behovsanalys som i ett planerings- och utvecklingsskede.

Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning

Inom Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning finns ett flertal funktioner som utgör viktigt stöd för innovationsprocesser inom hälso- och sjukvården. Inom enheten för Forskning och Utveckling finns, till FoU-chef Region Skåne, knutet en forsknings- och innovationsstrateg. Här finns också Enheten för Strategisk Kvalitetsutveckling (ESKU), se ovan. Vidare finns funktioner för stöd vid prioritering och implementering samt Läkemedelsenheten.