Hoppa till innehåll
Behovs- och omvärldsanalys

Behovs- och omvärldsanalys

Spelplanen kan användas när en verksamhet inom offentlig hälso- och sjukvård (eller annan offentlig verksamhet för den delen) har identifierat ett behov, problem eller utmaning som behöver en lösning. Ett strukturerat arbete med identifiering, inventering och analys av verksamhetsbehov är av stort värde och kan i många fall stimuleras av interaktioner med omvärlden och externa experter. En ökad kunskap om vilka möjligheter och lösningar som existerar utanför den egna verksamheten kan vara till hjälp för den egna behovsanalysen. I spelplanen har behovs- och omvärldsanalys delats in i tre huvuddelar:

  1. Analys av förväntad nytta/värde. Fokuserar på såväl ekonomiska faktorer som kvalitet och patient–kundupplevelse.
  2. Analys av omvärlden. Vad finns redan på marknaden, hur ligger forskningsfältet, finns synergier eller lärdomar att dra från andra sektorer?
  3. Analys av intressenter. Det är viktigt att tidigt tänka på hur ägande, förvaltning, och spridning ska se ut då detta kan variera mellan forskningsprojekt och innovations- och implementeringsinriktade initiativ.

Det är viktigt att den nya tjänsten eller funktionen du vill utveckla möter ett verkligt behov i verksamheten och bidrar till någon form av förbättring eller önskvärda effekter. Förbättringarna kan bland annat röra förbättrad arbetsmiljö för medarbetare, kostnadseffektivisering och förbättrade tjänster till invånarna.

Behovsidentifiering

Behov kan identifieras på flera olika sätt. Exempelvis genom medarbetares, patienters och anhörigas insikter, problemlösning i ledningsgrupp, experters utlåtanden, ekonomiska analyser, inspiration från externa aktörer eller politiska beslut. I en tidig identifieringsfas är det viktigt att vara öppen och kreativ. Man bör inte låsa sig vid specifika lösningar utan istället fokusera på behovet och vad som ska förbättras. Redan i denna fas bör en arbetsgrupp bildas med representanter från verksamheten, koncernfunktioner och andra relevanta kompetenser. Innovation Skåne ger stöd med metoder och verktyg såsom tjänstedesign och fokusgrupper.

Det bör också säkerställas att det finns en behovsägare som är villig att engagera sig i utvecklingsprocessen och implementeringen för att möta behoven. Utan en tydlig behovsägare bör man inte gå vidare i processen.

Behovsanalys

När ett behov är identifierat och det finns en tydlig behovsägare är det naturliga nästa steget en djupare analys av behovet. Behovsanalyser kan se väldigt olika ut beroende på behovens natur och omfattning, men som ett minimum bör en behovsanalys pröva behovet, visa förbättringspotential samt identifiera vem som är:

  • Behovsägare – vanligtvis direkt berörd verksamhet
  • Målgrupp och tänkt slutanvändare
  • Förvaltare – ansvarig för kvalitet, uppföljning och underhåll
  • Finansiär – ekonomisk garant

Ibland är dessa fyra en och samma enhet, men det kan också vara fyra olika intressenter som är nödvändiga för framgångsrik implementering. Det är en god idé att involvera dessa intressenter så snart de är identifierade. Det är också en fördel om det går att koppla behovet till strategier, handlingsplaner och konkreta mål. Det kan både vara koncernövergripande mål eller mål nedbrutna på olika nivåer.

Vidare kan behov analyseras utifrån en mängd perspektiv såsom ekonomi, teknik, miljö och jämlikhet samt perspektiv för olika målgrupper (patienter, personal, beslutsfattare, m.fl.).

Delprocesser