Hoppa till innehåll
Planering och vägval

Planering och vägval

Spelplanen beskriver fyra alternativa vägar för utveckling och innovation inom hälso- och sjukvård. Observera att spelplanen inte omfattar intern organisatorisk verksamhetsutveckling eller akademiskt driven forskning och utveckling.
För att välja rätt väg behövs en väl genomförd behovs- och omvärldsanalys, vilken bör inkludera en öppen och bred dialog med marknaden. Som stöd för vägval – och när konkurrensutsättning genom upphandling kan vara aktuellt – innehåller spelplanen några checklistor som belyser viktiga frågor att beakta. Svaren på frågorna kan variera beroende på projekt och kontext, men frågorna i sig kan ge en god signal om vilken väg som är strategiskt fördelaktig.

Några övergripande nyckelfrågor är:

  • Finns relevant lösning på identifierat behov på marknaden eller ej?
  • Är huvudsyftet att utforska olika möjliga lösningar och skapa insikter inom ett behovsområde, eller att utveckla och implementera en slutgiltig lösning i verksamheten?
  • Vilken teknologisk mognadsgrad kan de tänkta lösningarna befinnas inom, i det fall det handlar om teknisk utveckling? Se tabell 1 nedan. 

Om dessa frågor kan besvaras med någorlunda säkerhet så finns goda förutsättningar att välja rätt väg och fördjupa sig i de mer specifika frågorna för respektive checklista.

 

Tabell 1. TRL-nivåer betecknar teknisk mognadsgrad. TRL=Technology Readiness Level. Från början framtaget av NASA, men anpassas efter olika teknologier. I tabellen TRL-nivåer för medicinsk teknik.

 

TRL1 De grundläggande principerna är utforskade och dokumenterade. En medicinteknisk tillämpning samt teknologi undersöks.
TRL2

Ett teknisk konceptet utvecklas. Olika hypoteser, forskningsidéer och experimentella försök med målsättning att visa funktion definieras. Grundläggande förståelse för teknikens, materialets eller processens potential finns.
TRL3

Aktiv utveckling är påbörjad, t ex. hypotestestning, datainsamling, identifiering och utvärdering av kritiska tekniker och komponenter. Verifiering av viktig funktionalitet och/eller komponenter är utförd i ett tidigt skede (Proof of concept) i laboratoriemiljö.
TRL4

Aktiv utveckling av delsystem pågår. Användarkrav utreds och verifieras. Systemlösningar utreds och integration av olika delsystem i relevanta labbmiljöer är påbörjad.
TRL5

Vidareutveckling av valda tekniker och komponenter. Verifiering av systemlösningar och processer i relevant laboratoriemiljö och/eller i djurförsök. De viktiga produktkraven är kända och verifierade. Förberedande arbete avseende klassificering av utrustning från lämplig tillsynsmyndighet.
TRL6

Fungerande prototyp är framtagen och funktionen verifierad. Regulatoriska processen är påbörjad. Produktionsteknik utreds samt klinisk testning gällande säkerhet kan vara nödvändigt.
TRL7

Kundverifiering och/eller klinisk verifiering pågår med komplett framtagen prototyp. Slutgiltig produktdesign fastslagen, produkten är testad och 0-serie tas fram. Regulatoriskt arbete såsom CE-märkning eller Pre Market Approval - PMA utförs
TRL8

Produkten, tjänsten eller processen är färdig för lansering. De regulatoriska arbetet är godkänt. Produktionen är redo att startas.
 TRL9

Lanseringen utförd. “Post-marketing” studier och eventuella vidareutvecklingsprojekt startar. 

Delprocesser