Hoppa till innehåll
Projektgenomförande

FoU samverkan

Ett typexempel på hur ett genomförande ser ut då en offentlig organisation skriver ett FoU avtal är enligt följande. Region Skånes forsknings och utvecklingschef (SUS FoU chef) involveras i planerna rörande ett FoU avtal. Verksamhetschefen på berörd avdelning ser till att utse en projektledare som ansvarar för att avtalade aktiviteter genomförs. Innovation Skåne kan vara en part i utvecklingsarbetet eller en stödjande organisation att stämma av med då viktiga utvecklingsinslag genomförs i projektet. Innovation Skåne kan exempelvis hjälpa till med vägledning rörande utvecklingsinsatser där företag medverkar, så att projektets aktiviteter inte hindrar en kommande konkurrensutsättning.

 

Fiktivt fall

Tidigt under projektgenomförandet är det viktigt att säkerställa att lösningen är förankrad i såväl ledning som verksamhet, för att underlätta spridning av innovationen. Det är annars lätt att hamna i samma situation som personerna i följande exempel:

En disputerad läkare deltar i ett Vinnova-finansierat forskningsprojekt omkring ett nytt mobilt digitalt stöd för avancerad vård i hemmet. Lösningen testas på läkarens avdelning med stor framgång. Läkarens kollegor på andra avdelningar efterfrågar lösningen och projektets test- och utvecklingsverksamhet breddas till att omfatta dessa. Vid projektslut bildar läkaren bolag tillsammans med några av utvecklarna i projektet och säljer lösningen till de avdelningar som hade testat den. Lösningen används på dessa avdelningar. Men trots att den är mycket uppskattad och uppvisar goda resultat på avdelningarna, sprids den inte till fler avdelningar eller sjukhus.

Det kan vara bra att använda fallet ovan för att fundera lite kring hur man med sin egen lösning ska undvika att hamna i samma situation.