Hoppa till innehåll
Start

Introduktion

Spelplanen tydliggör hur utveckling och innovation inom hälso- och sjukvården kan drivas i samverkan mellan regioner, kommuner tillsammans med privat sektor. Den visar hur man effektivt kan gå från identifierat behov till implementering, nyttiggörande och spridning – utan att snedvrida konkurrenssituationen på marknaden. Spelplanen bygger på redan befintliga kunskaper, erfarenheter och lärdomar.

Målet

Den digitala spelplanen har utgångspunkt i vad som är bäst för invånarna i respektive region och kommun.

Målet är att:

  • Definiera processer.
  • Klargöra roller och vem som har ansvar för vad.
  • Tydliggöra roller som kund och utvecklingspartner.

Syftet är att stimulera och skapa förutsättningar för innovation, utveckla den egna organisationens förmågor och samtidigt stimulera regional tillväxt.

Den digitala Spelplanen ger en övergripande beskrivning av innovationsprocessen och baseras på att ett flertal olika funktioner inom respektive organisation bidrar i de olika stegen. Innovationsprocessen omfattar de steg som vi, i generella termer, har beskrivit som:

  • Behovs- och omvärldsanalys.
  • Planering och vägval.
  • Projektgenomförande.
  • Resultat. 

Beskrivningen utgår från att en verksamhet har identifierat ett område där verksamheten idag saknar en godtagbar lösning.

Bakgrund

I nuläget finns ett flertal utmaningar för offentlig hälso- och sjukvård samt omsorg liksom för näringslivet, särskilt Life science sektorn. Nedanstående rapporter är bra att känns till: 

Life Science

Regeringens strategi för life science slås fast att:

”Sverige ska vara en ledande life science-nation. Life science bidrar till att förbättra hälsa och livskvalitet hos befolkningen, säkerställa ekonomiskt välstånd, utveckla landet vidare som en ledande  kunskapsnation och förverkliga Agenda 2030.” 

För att uppnå dessa mål betonas nödvändigheten av samverkan mellan alla aktörer inom life science-sektorn, det vill säga de företag, universitet och högskolor samt offentliga aktörer på kommunal, regional och statlig nivå, som genom sin verksamhet bidrar till att främja människors hälsa, med vetskap om den inneboende komplexitet som kommer med olika aktörers skiftande uppdrag och prioriteringar. Även samverkan och samordning inom och mellan regioner, myndigheter och andra offentliga aktörer poängteras i strategin.

Innovationskraft

I Vinnovas rapport Offentlig verksamhets innovationskraft konstateras att innovation inom och i samverkan med offentlig verksamhet spelar en viktig roll för samhällets utveckling och tillväxt. Offentlig verksamhets inkomster utgör närmare 50 procent av BNP och upphandlingar genomförs för mer än 700 miljarder kr/år.

”Den offentliga sektorns efterfrågan kan utgöra en viktig

drivkraft för innovation. Efterfrågan från offentlig

verksamhet manifesteras ofta genom upphandlingar,

som utgör en viktig del i denna roll.” 

I rapporten belyses ett antal hinder för innovation inom offentlig sektor: tid och pengar men även ”brist på kunskap hur man faktiskt gör”. Ledarskap anses kritiskt för framgångsrikt innovationsarbete, liksom behov av stöd för ett mer strukturerat och systematiskt sätt att arbeta med innovation från idé till implementering. Vidare poängteras vikten av att undvika ”projektfällan”, det vill säga att utveckla särlösningar som underlättar projektgenomförandet men som orsakar svårigheter när det kommer till införande i ordinarie verksamhet efter projektavslut.

Upphandling

Upphandlingsmyndigheten vill belysa möjligheten att flera aktörer tillsammans kan genomföra innovationsarbete inom ramen för en upphandling. Upphandling kan vara en förutsättning för att nå hela vägen med innovationsarbetet, det vill säga till implementering och nyttogörande, och då behöver man ta hänsyn till upphandling tidigt i projektet. Det kan göras genom att fläta samman innovations- och upphandlingsprocessen utifrån varje projekts förutsättningar.

Spelplanens bidrag

Dessa rapporter sammanfattar väl de många utmaningar offentlig hälso- och sjukvård samt omsorg liksom life science-sektorn som helhet. Det finns mycket kvar att göra men samtidigt görs väldigt mycket redan idag. Till exempel ses innovationsplattformar, innovationshubbar och innovationsplatser i större grad kroka arm med inköpsavdelningar för att verkligen utnyttja upphandling som verktyg och just drivkraft för innovationsarbetet. Och grundligare arbete görs tidigt för att förstå behov och omvärld och göra mer rätt från början. Bra vägledningar och lathundar har redan skrivits och med spelplanen kommer förhoppningsvis ytterligare ett värdefullt bidrag.